Podmienky používania
§ 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto Podmienky používania definujú všeobecné pojmy a podmienky používania vzdelávacieho portálu Školazdomu.sk (Portál). Podmienky na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa portálu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred nákupom licencie k vzdelávacím materiálom.
 2. Majiteľom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť AGEMSOFT, a.s. (Prevádzkovateľ), so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391.
 3. Portál Školazdomu.sk je dostupný na internetovej stránke www.skolazdomu.sk
§ 2. Používatelia portálu
 1. Portál je určený pre použitie v domácnosti alebo individuálnych používateľov v Slovenskej republike.
§ 3. Autorské práva
 1. Autorské práva k vzdelávacím materiálom zverejneným na portáli, k digitálnemu obsahu a jednotlivým elementom, grafickému rozloženiu a dizajnu portálu vlastní prevádzkovateľ. Autorské práva sú chránené podľa zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie je trestné.
 2. Právo použitia tohto portálu a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na nekomerčné použite pri samoštúdiu v domácnostiach a individuálnom doučovaní.
 3. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s portálom a jeho materiálmi. Tento portál alebo akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak zneužitá pre komerčné účely bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu.
§ 4. Použitie vzdelávacích materiálov - licencia
 1. Portál obsahuje materiály vzdelávacej povahy. Prevádzkovateľ poskytuje používateľom právo tieto materiály používať v súlade s poskytnutým typom licencie.
 2. Proces registrácie pozostáva z vyplnenia registračného formulára, v ktorom sú požadované určité osobné údaje. Pri registrácii si používateľ zvolí login a heslo, pomocou ktorého získava prístup ku svojmu osobnému kontu.
 3. Používateľ získava licencie na používanie jednotlivých materiálov až po registrácii domácnosti a zaplatení zodpovedajúceho licenčného poplatku. Licencia k vzdelávacím materiálom je poskytovaná na časovo obmedzené obdobie uvedené pri nákupe.
 4. Po registrácii, nákupe a uhradení zodpovedajúceho licenčného poplatku dostane domácnosť platnú licenciu na používanie zvolených vzdelávacích materiálov pre obmedzený počet členov domácnosti. Administrátor domácnosti môže vytvárať používateľské kontá pre ďalších členov domácnosti, s ktorými zdieľa licenciu.
§ 5. Ukončenie licencie
 1. V prípade, že používateľ poruší licenčné podmienky popísané v týchto Podmienkach používania, môže prevádzkovateľ požadovať po používatelovi ukončenie porušovania týchto podmienok a v prípade nutnosti, žiadať nápravu dôsledkov takéhoto porušovania. V prípade, že k náprave nedôjde, môže prevádzkovateľ licenciu zrušiť s okamžitou platnosťou. Licenčné poplatky nebudú v tomto prípade používateľovi vrátené.
§ 6. Dodacie lehoty
 1. Zakúpené vzdelávacie materiály budú dostupné na použitie používateľom jeden až dva pracovné dni po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa.
§ 7. Vrátenie peňazí a zrušenie
 1. Portál ponúka náhľad na vzdelávacie materiály po registrácii, ktorý má za cieľ umožniť posúdenie materiálov pred ich zakúpením. Používateľ má právo zrušiť svoj nákup do siedmich pracovných dní po uskutočnenom nákupe.
§ 8. Odopretie záruky
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že portál bude zodpovedať požiadavkám používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb. Používateľ výslovne berie toto riziko na vedomie.
§ 9. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:
 1. Porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými na portáli alebo straty vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi.
 2. Za škody spomínané v predchádzajúcom bode je zodpovedný výhradne používateľ.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k vzdelávacím materiálom.
§ 10. Nežiadúci obsah
 1. Vzdelávacie materiály zverejnené na portáli prevádzkovateľom alebo poverenou osobou spravujúcou portál sú v súlade so slovenskými aj medzinárodnými zákonmi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.
§ 11. Technické požiadavky

Pre používanie portálu je potrebné, aby počítač používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:

 • Procesor: Intel Pentium III 900MHz a ekvivalentný alebo výkonnejší
 • Operačný systém: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (stabilné platformy)
 • Operačná pamäť: 256MB RAM
 • Rozlíšenie obrazovky: 1024x768 a viac
 • Farebná hĺbka: 16 bit (high colour) a vyššie
 • Audio: zvuková karta (zodpovedajúca soundblaster)
 • Grafika: DirectX 9 kompatibilný video čip so 128MB RAM alebo 64MB DirectX 9 kompatibilná samostatná grafická karta
 • Prehliadač: Windows: IE6, IE7, Firefox 1.5; Mac: Safari 2.0, Firefox 1.5; Linux: Firefox 2.0
 • Pluginy: Flash 8 a novší. Kliknite sem pre stiahnutie poslednej verzie a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.
 • Cookies: povoliť
 • Javascript: povoliť


 • Pre najlepší výsledok je vhodné prezerať vzdelávacie materiály v režime na celú obrazovku. Vo vašom prehliadači zvoľte Zobraziť > Celá obrazovka, alebo použite klávesu F11.Ak máte problémy so zobrazením písma počas prezerania materiálov, kliknite prosím sem pre inštaláciu chýbajúcich písmen. Umožnite vo vašom prehliadači Javu alebo nainštalujte Java Runtime Enviroment. Kliknite sem pre stiahnutie aktuálnej verzie Java a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.

  Niektoré vzdelávacie materiály obsahujú video. Počas jeho prehrávania sa video sťahuje postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Niektoré materiály obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

  § 12. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto podmienky používania sú uvedené do platnosti ich zverejnením na portáli a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.
  2. Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k portálu adresujte na prevádzkovateľa.
  3. Registračné údaje a iné údaje o používateľoch podliehajú našim pravidlám o ochrane súkromia. Pre viac informácií si pozrite ich plné znenie na www.skolazdomu.sk
  4. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú zákony a právne ustanovenia Slovenskej republiky.
  5. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
2018 © AGEMSOFT, a.s. © Young Digital Planet S.A.
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistete, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámení so všeobecnými podmienkami portálu Školazdomu.sk.


Podmienky používania
Ochrana súkromia